LEGALE INFORMATIE

1. PRESENTATIE VAN DE WEBSITE.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de Styxgym-site geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de realisatie en de follow-up ervan:

Bedrijfsadres: Scheutboschlaan 24, Bte 8; Brussel 1080

De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Bereikbaar per e-mail op het volgende adres: contact@styxgym.com

Site gehost door: Shopify Inc.


2. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN.

Het gebruik van de site caftan-shop.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld door gebruikers van de site

styxgym.com wordt dan ook uitgenodigd deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door styxgym.com , die zich dan zal inspannen om de gebruikers te informeren over de data en tijden van de interventie.

De site styxgym.com wordt regelmatig bijgewerkt door styxgym.com Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om erachter te komen.

3. BESCHRIJVING VAN DE VERSTREKTE DIENSTEN.

Het doel van de site styxgym.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

styxgym.com streeft ernaar om op de site styxgym.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken . Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, noch door haarzelf, noch door externe partners die haar deze informatie verstrekken.

styxgym.com wordt alleen ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Daarnaast de informatie op de site

styxgym.com zijn niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen sinds ze online zijn gezet.

4. CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN INBREUK.

styxgym.com is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: styxgym.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.

styxgym kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade toegebracht aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site styxgym.com, hetzij als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4 , of het optreden van een bug of een onverenigbaarheid.

styxgym.com kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van markt of gemiste kans) die voortvloeit uit het gebruik van de styxgym.com- site.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. styxgym.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd zou zijn met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing, styxgym behoudt zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, met name in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van oktober 24, 1995.

Bij gebruik van de website

styxgym kan worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site caftan-shop.fr , de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval styxgym verzamelt persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site styxgym.com . De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het wordt vervolgens gespecificeerd aan de gebruiker van de styxgym.com- site . De verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijke en ondertekende aanvraag, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site styxgym.com wordt niet gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de overname van styxgym.com en zijn rechten zouden de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen ten opzichte van de gebruiker van de styxgym.com-site .

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. HYPERTEXT LINKS EN COOKIES.

De site styxgym.com bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van styxgym.com . Styxgym heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Surfen op de website styxgym.com veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Weigering om een ​​cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies voor alle cookies blokkeren. Bevestig op OK.

Onder Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menu-icoon (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte "Privacy" op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menu-icoon (gesymboliseerd door drie horizontale streepjes). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte "Privacy" op voorkeuren. In het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN TOEKENNING VAN JURISDICTIE.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site is onderworpen aan het Franse recht. Exclusieve jurisdictie wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. BELANGRIJKSTE RELEVANTE WETTEN.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

11. WOORDENLIJST.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).